CILJ KOLEGIJA:

Kolegij ima za cilj pomoći studentima u premoštavanju jaza između mikroekonomskih znanja koja se stječu u dodiplomskoj nastavi i potrebnih znanja iz moderne mikroekonomije time da isti obuhvaća modernu mikroekonomsku teoriju prezentiranu kroz suvremene alate, a ta znanja omogućit će studentima rješavanje praktičnih problema u njihovoj budućoj radnoj okolini i stvoriti kvalitetnu osnovu za daljnje usavršavanje. U konačnici, cilj je osposobiti studente za primjenu ekonomske analize pri rješavanju mikroekonomskih problema upotrebom raznih analitičkih metoda i tehnika, osobito u području teorije igara, tržišnih nesavršenosti, asimetričnosti u informacijama, riziku i nesigurnosti.


ISHODI UČENJA:

1. Pružiti studentima uvid u analitički razrađenije koncepte ekonomske analize na mikro razini koje su osnova za ozbiljnije znanstvene i stručne procjene.
2. Definirati i objasniti tradicionalnu mikroekonomsku teoriju, ali i primijeniti suvremene fokuse, ideje, pristupe i alate u interpretaciji ekonomskih fenomena poput asimetričnosti informacija, riziku i nesigurnosti, antimonopolskih politika, ekonomskih implikacija integracijskih procesa, aukcija i sl.
3. Izložiti mikroekonomsku teoriju različitim tumačenjima funkcionalnih odnosa i grafičkih prikaza, služeći se pritom jednostavnim modelima, argumentima i zaključcima.
4. Interpretirati suvremene mikroekonomske dileme kroz okvire, koncepte, alate, modele i rješenja različitih pristupa poput teorije igara.
5. Revaloriziranjem teorijskih i praktičnih mikroekonomskih problema uz konstruiranje primjera omogućiti procjenu vladanja analitičkim prosuđivanjem i zaključivanjem koje je nužno u realnom poslovnom svijetu.

Cilj kolegija je razviti  kompetencije studenata u  primijeni  menadžerskih alata u  rješavanju problema i ostvarivanja poboljšanja  iz područja operacijskog menadžmenta.
Ishodi učenja su:
1.    razumjeti i argumentirati odabir menadžerskih alata u rješavanju konkretnih problema; 
2.    razviti kritičko razmišljanje pri pripremi izrade vlastitog projekta
Sadržaj kolegija:
1.    Upravljanje operacijama i lancima opskrbe
2.    Strategija i održivost
3.    Dizajn proizvoda i usluga
4.    Strateško upravljanje kapacitetima
5.    Analiza procesa
6.    Oblikovanje posla i mjerenje rada
7.    Proizvodni procesi, raspored postrojenja,  uslužni procesi i analiza redova čekanja  te procesi zdravstvene skrbi  (odabrane teme)
8.    Kvaliteta  (odabrane teme )
9.    Globalna nabava
10.    Lokacija, logistika i distribucija
11.    Vitki i održivi lanci opskrbe
12.    Upravljanje potražnjom i predviđanje
13.    Planiranje prodaje i operacija

Cilj kolegija: Ovladavanje osnovnim pojmovima i metodama deskriptivne i inferencijalne statistike koji se koriste u području ekonomije i poslovne ekonomije.  Analiziranje prikupljenih podataka odabirom primjerenih metoda te interpretacija izračunatih statističkih pokazatelja.
 
Po uspješnom završetku kolegija student može:
1.Odabrati i primijeniti organizaciju podataka i metode deskriptivne statistike te tumačiti izračunate pokazatelje u zadanom kontekstu
2.Odabrati i primijeniti metode inferencijalne statistike te tumačiti izračunate pokazatelje u zadanom kontekstu
3.Izračunati parametre i protumačiti model jednostavne linearne regresije s obzirom na parametre i kontekst te procijeniti smjer, jačinu korelacije i reprezentativnost regresijskog modela
4.Predviđati koristeći model trenda i tumačiti dobivene vrijednosti
5.Preporučiti prikladne pokazatelje i metode s obzirom na karakteristike podataka i zadani problem te donositi zaključke temeljem izračunatih statističkih pokazatelja6.Samostalno kreirati primjere problemskih situacija koje se mogu analizirati metodama deskriptivne i inferencijalne statistike

Sadržaj kolegija:
1.Uvod u kolegij, mjerenje, uređivanje i prikazivanje podataka
2.Mjere središnje tendencije
3.Mjere disperzije
4.Mjere asimetrije i mjere zaobljenosti
5.Osnovni pojmovi vjerojatnosti i elementi inferecijalne statistike
6.Procjene parametara
7.Testiranje hipoteza o parametru populacije
8.Regresijska i korelacijska analiza
9.Uvod u analizu vremenskih nizova

Mikroekonomija kao kolegij razmatra određivanje cijena i količina proizvoda koji se razmjenjuju na tržištima. Ovaj kolegij ima za cilj pomoći studentima shvatiti zašto se tržišta za mnoge proizvode rapidno mijenjaju uslijed tehnoloških inovacija i međunarodne konkurencije, odnosno zašto poduzeća moraju brzo odgovarati na domaću i inozemnu konkurenciju. U konačnici, razumijevanje funkcioniranja različitih tržišnih struktura je ključno za studenta ekonomije da bude uspješan u poslovnom svijetu. Upoznavanjem s modernom mikroekonomskom teorijom prezentiranom kroz suvremene alate omogućit će studentima rješavanje praktičnih problema u njihovoj budućoj radnoj okolini i stvoriti kvalitetnu osnovu za daljnje usavršavanje.

Kolegij Marketing provodi se na 2. godini prijediplomskog studija.

Profesori (nositelji): prof. Ariana Nefat, prof. Marko Paliaga

Asistentica: Sara Maga

Cilj kolegija:
Ovladavanje i primjena osnovnih pojmova i kvantitativnih metoda pri donošenju odluka u području poslovne ekonomije u situacijama nepotpune informacije i/ ili neizvijesnosti.

Ishodi učenja:
1. Usvojiti elemente donošenja odluka uz neizvijesnost pri analizi problema odlučivanja u poslovnoj ekonomiji.
2. Odabrati, objasniti i primijeniti odgovarajuće kvantitativne metode poslovnog odlučivanja.
3. Opisati i interpretirati proces, principe modeliranja te međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka uz primjenu odgovarajućih statističkih metoda.
4. Samostalno modelirati probleme iz područja poslovne ekonomije primjenom odgovarajućih kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja.
5. Analizirati te kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka u danom kontekstu.

Sadržaj kolegija:
1. Donošenje odluka uz neizvijesnost i utjecajni čimbenici na odlučivanje
2. Vjerojatnost i primjena inferencijalne statistike u poslovnom odlučivanju
3. Analiza odluka
4. Analiza osjetljivosti, analiza rizika
5. Teorija igara
6. Raspored projekata (pert/cpm)
7. Modeli čekanja
8. Markovljevi procesi
9. Monte Carlo simulacija
10. Multivarijantna analiza
11. Primjene u poslovnoj ekonomiji korištenjem računalnih programa.

Cilj kolegija je ovladavanje i primjena osnovnih pojmova i kvantitativnih metoda pri donošenju odluka u području poslovne ekonomije.

Ishodi učenja:
1. Usvojiti elemente linearnog programiranja, postavljanje problema te korištenje linearnog programiranja u analizi raznih problema.
2. Utvrditi elemente ciljnog i cjelobrojnog programiranja.
3. Odabrati, objasniti i primijeniti odgovarajuće kvantitativne metode poslovnog odlučivanja.
4. Samostalno modelirati probleme iz područja poslovne ekonomije primjenom matematičkih metoda.
5. Analizirati i kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka u datom kontekstu.

Sadržaj kolegija:
Osnovni elementi poslovnog odlučivanja
2. Uvod u matematičko programiranje
3. Modeliranje i osnove linearnog programiranja
4. Metode rješavanja - grafičko rješavanje,
5. Simplex metoda
6. Dualni program pridružen danom linearnom programu
7. Analiza osjetljivosti
8. Primjene: transportni problem (najkraći put, maksimalni tok)
9. Problem pridruživanja
10. Primjene u financijama, marketingu, analizi efikasnosti
korištenjem računalnih programa
11. Ciljno programiranje
12. Cjelobrojno programiranje i primjene
13. Višekriterijsko programiranje

Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s kvantitativnim metodama u procesu donošenja poslovnih odluka.

Ishodi učenja:
1.Usvojiti elemente linearnog programiranja, postavljanje problema te korištenje linearnog programiranja u analizi raznih problema.
2.Utvrditi elemente ciljnog i cjelobrojnog programiranja.
3.Objasniti i primjeniti statističke metode poslovnog odlučivanja.
4.Analizirati i kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka.

Sadržaj kolegija:
1. Uvod u matematičko programiranje
2. Modeliranje i osnove linearnog programiranja
3. Metode rješavanja -grafičko rješavanje
4. Simplex metoda
5. Dualni program pridružen danom linearnom programu
6. Analiza osjetljivosti
7. Primjene: transportni problem
8. Problem pridruživanja
9. Primjene u financijama, marketingu, analizi efikasnosti korištenjemračunalnih programa
10. Ciljno programiranje
11. Cjelobrojno programiranje i primjene; Višekriterijsko programiranje
12. Analiza odluka
13. Teorija igara

Kroz kolegij se nastoji ujednačiti i unaprijediti temeljna informatička znanja kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se vještine primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka, odnosno izradi elementarnih korisničkih aplikacija.

Konzultacije: Mogućnost interakcije s predavačima uz prethodni dogovor elektroničkom poštom. Redovite konzultacije se neće održavati zbog slobodne studijske godine predavača.

Preuvjeti za upis i svladavanje kolegija: Nema preduvjeta za upis kolegija.

Plan realizacije: Izvedbeni nastavni plan i Raspored nastave za akademsku godinu 2023/2024 (predavanja i vježbe)

Cilj kolegija: Primijeniti znanja/ vještine informatičke i informacijske pismenosti 

Ishodi učenja

1. Definirati, interpretirati i povezati temeljne koncepte iz područja računalnih sustava, informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i informacijskih sustava (IS),

2. Prepoznati i razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu.

3. Upotrijebiti programske alate za izradu baza podataka i provedbu proračuna.

Sadržaj kolegija:

1. DIO:

1. Računalni sustav, podaci i informacije.

Podaci i informacije. Komponente i podsustavi računalnog sustava. Tipovi računalnih sustava. Parametri po kojima se karakteriziraju računala. Procesi i faze u računalnom sustavu. Kodovi i kodiranje.

2. Model računalnog sustava

Von Neumannoov model računalnog sustava. Središnja jedinica računala. Ulazno izlazni podsustav, sabirnice i kartice za proširenja. Ulazni uređaji i naprave. Izlazni uređaji i naprave. Fizička i logička organizacija podataka. Kompresija i kriptiranje.

3. Sistemski softver

 Operacijski sustavi. Pomoćni i uslužni programi.

4. Komunikacije i mreže računala

Uloga i zadaci računalnih mreža. Arhitektura računalnih mreža. Mediji za prijenos podataka. Kompresija i kriptiranje podataka u prijenosu.

Mrežni hardver. Internet. Usluge Interneta.

Tematske cjeline vježbi:

- Hardver, sistemski softver (vježba 1),

- Računalne mreže (vježba 1),

2. DIO:

5. Poslovni informacijski sustavi

Informacijski sustavi. Uloga i zadaci IS-a. Dijelovi i podsustavi IS-a.

Poslovni IS. 

6. Organizacija i upravljanje podacima

Datoteke. Baze podataka. Skladišta podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka.

Tematske cjeline vježbi:

- Tablični kalkulator (vježba 2).

- Izrada jednostavne baze podataka (vježba 3). 


Studentske obaveze:

Da položi kolegij, student/studentica mora: 

        •    redovito sudjelovati u kontinuelnoj provjeri znanja:

Detaljno pročitati syllabus kolegija u nastavku!!!

Student na svim testovima mora ostvariti minimalni broj bodova, te se konačna ocjena formira zbrojem bodova svih testova. 

Osim polaganja četiri testa teorijskih znanja, studenti su obavezni uraditi tri vježbe kojom pokazuju usvajanje praktičnih znanja uporabe programskih alata obrade teksta, tabličnih kalkulatora i baze podataka. Njihovim uspješnim ovladavanjem dobivaju 40 bodova.

Na ispitnim rokovima, rezultati svih testova, zajedno s bodovima vježbi, formiraju konačnu ocjenu prema Pravilniku o ocjenjivanju, koja se upisuje u studentsku evidenciju.

Literatura           

Obvezna:

Pejić Bach, M.; Spremić, M. (ur.): “ Osnove poslovne informatike”, Ekonomski fakultet-Zagreb, 2020.

Izborna:

BosiljVukšić, V., Pejić Bach, M. (ur.): “Poslovna informatika”, Element,  Zagreb, 2012., 2. izmijenjeno izdanje


CILJ KOLEGIJA:

Osposobiti studente za kritičko promišljanje o istraživanjima i valjanosti istraživanja.

Stjecanje znanja, vještina i kompetencija za pravilno pisanje i prezentiranje studentskih radova.

Prepoznavanje faza istraživačkog procesa i savladavanje osnova iz provođenja znanstveno-stručnih istraživanja u području ekonomije.