Fonologija, morfonologija i morfologija hrvatskoga standardnog jezika.

Cilj kolegija je usvojiti temeljne pojmove u području obiteljskog odgoja i obrazovanja, primijeniti ih u svakodnevnom životu, a posebno u školskoj praksi. Isto tako, od studenata se očekuje da prepoznaju ulogu, važnost i odgovornost učitelja/nastavnika u poučavanju, tj. odgoju i obrazovanju mladih naraštaja u društvu brzog tehnološkog napretka i rastuće globalizacije. 

Kolegij uključuje sljedeće sadržaje:

1. Obitelj. Povijest obitelji i vrste (modeli) obitelji. Tradicionalna obitelj i njezine najznačajnije karakterstike. Alternativne obitelji. Obilježja suvremene obitelji. Karakteristike suvremenog braka. Vrednote u braku/obitelji. Odnosi roditelja i djece te odnosi između djece. Odgojni stilovi i njihov utjecaj na dijete/djecu.  Uzroci i posljedice rastave. 

2. Obrazovanje. Temeljni pojmovi. Pristupi obrazovanju (funkcionalističko, liberalno, interakcionističko). (Ne)jednakost obrazovnih šansi. Razlike u obrazovnom uspjehu. Inteligencija i obrazovni uspjeh. Klasne i etničke subkulture i uspjeh u školovanju. Temeljni domaći i međunarodni dokumenti: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju; Cjelovit okvir djelovanja u obrazovanju za mir, ljudska prava i demokraciju. Pravo na obrazovanje.

3. Učitelj/nastavnik. Osobne i profesionalne (stručne) kompetencije za rad u školi. Zajednički europski principi učiteljeve/nastavničke kompetencije i kvalifikacije.