Fonologija, morfonologija i morfologija hrvatskoga standardnog jezika.

How do words mean? How do we find them when we need them, and how do we interpret them when we hear them? And how do we know when to understand them literally, and when to 'shift' meaning from literal to contextually implied? Where, and what is meaning? These are just some of the questions that we will adress in this course.

The aim of the course is to introduce students to the key concepts and problems in semantics and pragmatics, and enable them to deal with the problem of meaning in their own (research) work.

The course offers an introduction to the basic concepts and methods in the analysis of natural language meaning through a survey of four major current approaches and their findings: philosophical semantics, descriptive (traditional) semantics, cognitive semantics, and pragmatics. It should help students gain a better grasp of the relation between meaning and thought (concept), and ultimately help them tackle issues related to meaning both in intra- and crosslinguistic work.Ishodi učenja:

1.opisivati bitne osobine pojedinih poremećaja

2. razlikovati specifičnosti u ponašanju

3. definirati rizične i zaštitne čimbenike u razvoju poremećaja

4. uputiti roditelje i učenike na postojeće mogućnosti prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju.

Cilj kolegija je usvojiti temeljne pojmove u području obiteljskog odgoja i obrazovanja, primijeniti ih u svakodnevnom životu, a posebno u školskoj praksi. Isto tako, od studenata se očekuje da prepoznaju ulogu, važnost i odgovornost učitelja/nastavnika u poučavanju, tj. odgoju i obrazovanju mladih naraštaja u društvu brzog tehnološkog napretka i rastuće globalizacije. 

Kolegij uključuje sljedeće sadržaje:

1. Obitelj. Povijest obitelji i vrste (modeli) obitelji. Tradicionalna obitelj i njezine najznačajnije karakterstike. Alternativne obitelji. Obilježja suvremene obitelji. Karakteristike suvremenog braka. Vrednote u braku/obitelji. Odnosi roditelja i djece te odnosi između djece. Odgojni stilovi i njihov utjecaj na dijete/djecu.  Uzroci i posljedice rastave. 

2. Obrazovanje. Temeljni pojmovi. Pristupi obrazovanju (funkcionalističko, liberalno, interakcionističko). (Ne)jednakost obrazovnih šansi. Razlike u obrazovnom uspjehu. Inteligencija i obrazovni uspjeh. Klasne i etničke subkulture i uspjeh u školovanju. Temeljni domaći i međunarodni dokumenti: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju; Cjelovit okvir djelovanja u obrazovanju za mir, ljudska prava i demokraciju. Pravo na obrazovanje.

3. Učitelj/nastavnik. Osobne i profesionalne (stručne) kompetencije za rad u školi. Zajednički europski principi učiteljeve/nastavničke kompetencije i kvalifikacije.