1. Pojam mentorskog procesa 

 2. Osobine kvalitetnog mentora 

3. Osobine kvalitetnog odgojitelja 

4. Suradnja mentora i odgojitelja: dužnosti i očekivanja mentora i odgojitelja 

 5. Suradnja mentora i uprave ustanove 

6. Mentor i vrste pomoći koje pruža (podrška, izazov, profesionalna vizija) 

7. Uloge mentora: savjetnik, voditelj, suradnik 

8. Faze profesionalnog razvoja odgojitelja 

9. Komunikacijske vještine uspješnog mentora 

10. Faze mentorskog procesa: planiranje, praćenje, analiza, primjena 

11. Uloga mentora tijekom pripravničkog staža odgojitelja 

12. Uloga mentora tijekom stručne prakse studenata

Cilj je ovog kolegija ovladati osnovnim kineziološkim zakonitostima na kojima se temelji planiranje, programiranje, provođenje i evaluacija procesa vježbanja u području kineziološke edukacije djece rane i predškolske dobi.

Cilj ovog kolegija je ovladati osnovnim kineziološkim zakonitostima na kojima se temelji planiranje, programiranje, provođenje i evaluacija procesa vježbanja u području kineziološke edukacije djece rane i predškolske dobi.