CILJ KOLEGIJA

Cilj kolegija je usvojiti i primijeniti temeljne pojmove pedagogije, bitne karakteristike odgojnog rada te najvažnija

kulturna obilježja pojedinog društva u svakodnevnom životu, a posebno u školskoj praksi.

ISHODI UČENJA

1. definirati i interpretirati bitne pojmove pedagogije te ih primijeniti u svakodnevnom životu, posebno u školskom okruženju;

2. pravilno odrediti, objasniti i usporediti osnovne dimenzije odgojno-obrazovnog rada;

3. analizirati i zaključiti važnost utjecaja primarne i sekundarne socijalizacije na odgoj pojedinca te usporediti u kojoj mjeri djeluju usklađeno na razvoj jedinke;

4. kritički analizirati ulogu pojedinih institucija (škola, obitelj, radna sredina, mass-media i dr.) kao i njihov utjecaj, mogućnosti i domete u odgoju i obrazovanju pojedinca;

5. prepoznati, usporediti i kritički analizirati najvažnija kulturna obilježja i elemente kulture te njihovu ulogu u području odgoja i obrazovanja.

SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Uvod u pedagogiju: pojam pedagogije i odgoja; mjesto pedagogije u sustavu znanosti; pedagogijske

discipline, vrste odgoja.

2. Pojam odgoja. Humanistički pristup odgoju i obrazovanju: glavne pretpostavke humanističkog obrazovanja; temeljni principi humanističkog odgoja i obrazovanja. Odgoj i manipulacija.

3. Socijalizacija. Primarna (obitelj), sekundarna (škola, mass-media, vršnjaci, itd.) i tercijarna socijalizacija

(treća životna dob). Mladi i mass-media (uloga i značenje medija u životu mladih; ideologija; jezik i mediji; manipulacija).

4. Kultura. Tri značenja kulture. Osnovna obilježja. Najvažniji elementi kulture (vjerovanja, vrijednosti,

norme i sankcije, simboli, jezik, tehnologija). Običaji i vrste običaja. Subkulture i kontrokulture. Idealna

i realna kultura. Eksplicitna i implicitna kultura. Hofstedov model “nacionalne kulture” (odnos prema vlasti - hijerarhijska distanca; individualizam-kolektivizam; muževnost-ženstvenost; kontrola neizvjesnosti - anksioznost).
Kolegij informacijski opismenjuje studente u teoriji i tehnikama obrade, organiziranja, strukturiranja i izvještavanja o podacima koristeći najkvalitetnije otvorene alate.