Cilj kolegija

Usvojiti kompetencije potrebne za upis, analizu i tumačenje podataka u sestrinskoj djelatnosti.

Ishodi učenja
1.       odabirati odgovarajuće metode za obradu podataka
2.       kreirati primjerene kvantitativne modele
3.       tumačiti rezultate obrade podataka
4.       prikazati rezultate obrade podataka

Sadržaj kolegija 
1.       Uvod u kvantitativne metode za potporu odlučivanju i upravljanje operacijama
2.       Eksploracijska analiza podataka uz upotrebu računala (deskriptivna statistika i korelacijska analiza)
3.       Osnove inferencijalne statistike
4.       Alokacija resursa (uvod u linearno programiranje)
5.       Mrežni modeli
6.       Modeli čekanja u redu
7.       Primjene kvantitativnih metoda u sestrinstvu

1. Pojam i sadržaj zdravstvenog prava, odnos prema drugim znanstvenim granama i načela obavljanja zdravstvene djelatnosti 

2. Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje, mjere zdravstvene zaštite, razine zdravstvene djelatnosti, sadržaj i organizacijski oblici zdravstvene djelatnosti, zdravstvene ustanove 

3. Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti (Pružanje i uskraćivanje pomoći)

- Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata 

- Priziv savjesti 

- Profesionalna tajna 

- Obveza prijavljivanja -

 - Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije - Izbor drugoga liječnika - 

- Pretraga liječničke ordinacije 

- Zdravstveni djelatnici kao svjedoci i vještaci 

- Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge 

 4. Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika; strukovne komore; komore zdravstvenih radnika (obvezatnost udruživanja u komoru; iznimke od obveznog udruživanja u Komoru; Javne ovlasti Komore; Poslovi Komore; Tijela Komore; Nadzor nad radom Komore; Suradnja Komore s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima; Obavještavanje Komore; Opći akti Komore – Statut; Financiranje rada Komore; Fond uzajamne pomoći; Plaćanje članarine i druge financijske obveze člana Komore

5. Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika (Disciplinske povrede; Teža i lakša disciplinska povreda; Disciplinska tijela; Disciplinske mjere; Novčana kazna; Pokretanje disciplinskog postupka; Odgovarajuća primjena zakona; Zastara; Prekršajna odgovornost), kazneno-pravna i građansko-pravna odgovornost

 6. Temeljna prava pacijenata.