Cilj kolegija je upoznati polaznike studija s globalnim značenjem i ulogom žitarica u poljoprivredi i proizvodnji hrane; rastom i razvojem žitarica te specifičnostima njihove tehnologije uzgoja. Uspješnim svladavanjem predviđenog programa studenti će razumijeti ontogenezu žitarica i determinirati elemente strukture prinosa, prepoznati  specifične potrebe pojedinih žitarica za agroekološkim uvijetima tijekom životnog ciklusa i izdvojiti stresne uvjete i limitirajuće činitelje za uzgoj žitarica te isplanirati i prilagoditi uzgoj žitarica i izbor kultivara ovisno o agroekološkim uvjetima određenog područja.

Cilj kolegija je da studenti upoznaju zemljišne resurse proučavajući svojstva i kakvoću tla, metode utvrđivanja njegove pogodnosti za određene namjene, tip i način gospodarenja zemljištem i prostorom, te procese degradacije, restauracije, načine popravke i načine zaštite tala te planiranje i namjenu zemljišta.

Sadržaj kolegija: Uloga tla u prirodi i gospodarstvu, načini korištenja i utvrđivanje pogodnosti tla za određene namjene, reakcija tla na ekološke poremećaje. Kakvoća tla kroz osnovna geografska, hidrološka, fizikalna, kemijska i biološka svojstva zemljišta, kategorizacija i metode procjene pogodnosti tla, minimalni zahtjevi za korištenja tla i njegova namjena. Gospodarenje i uređenje zemljišta održavanjem plodnosti, monitoringom i načinima eksploatacije; antropogeni utjecaji  na tlo (mehanička obrada, agrokemikalije), agromelioracije i uređenje zemljišta, procesi degradacije i zaštita poljoprivrednih tala (od erozije, polucije, pada plodnosti). Upoznavanje s metodama procjene pogodnosti tla za određenu namjenu (FAO i HR klasifikacija, interpretacijske baze, GIS i modeli procjene pogodnosti tla), kartiranje zemljišta (pedološko i agrokemijsko), metode monitoringa (zraka, vode i zemljišta).

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s bolestima domaćih životinja s naglaskom na najznačajnije bolesti s ekonomskog aspekta ili zbog zoonotskog potencijala. 

Sadržaj kolegija: Vanjski i unutrašnji uzroci bolesti. Poremećaji u metabolizmu. Opća patologija. Interne bolesti. Bolesti reprodukcijskih organa. Zarazne bolesti. Parazitarne bolesti. Primjena zoohigijenskih mjera u sprječavanju i suzbijanju bolesti.

Nakon uspješno završenog kolegija student je osposobljen: Razlikovati bolesti prema etiologiji. Identificirati vanjske i unutrašnje uzročnike bolesti. Razlikovati bolesti prema njihovom ekonomskom značaju ili zoonotskom potencijalu. Povezivati patoanatomske promjene u životinja s dijagnostikom bolesti. Analizirati pojedinu bolest s obzirom na njezinu etiologiju, patogenezu, dijagnostiku, metode liječenja i profilaksu. Primijeniti metode eradikacije bolesti koje se suzbijaju po zakonu.

Cilj kolegija je usvajanje metodologije procjene i vrednovanja pogodnosti zemljišnih resursa za trajne nasade.

Sadržaj predmeta: Inventarizacija zemljišnih resursa: informacije o zemljištu (geografske, geološke, klimatske), kartiranje i terenska procjena pogodnosti (vegetacija, reljef, hidrologija i dr.), determinacija tipa tla, uzorkovanje zemljišta i priprema uzoraka za analizu, klasifikacija zemljišta (pedološka i bonitetna klasifikacija, HR i FAO). Laboratorijska analiza uzoraka zemljišta: fizikalne i hidrološke analize, kemijske analize, monitoring (kontrola plodnosti).  Geografski informacijski sustav: osnove kartiranja i GIS-a, kreiranje baze podataka, geostatistička analiza i vizualizacija, metode proračuna pogodnosti zemljišta za trajne nasade. Uređenje, kondicioniranje i gnojidba: izbor i uređenje terena pred zasnivanje trajnih nasada (zaštita od erozije, terasiranje, ravnanje, smjer sadnje i dr.), kondicioniranje (meliorativna gnojidba, kalcizacija, humizacija i dr.), potreba gnojidbe u eksploataciji trajnih nasada.

Pošto je mali broj studenata na modulu, korespodencija i nastava ide putem maila i telefona po dogovoru sa studentima !

Pošto je mali broj studenata na modulu, korespodencija i nastava ide putem maila i telefona po dogovoru sa studentima !

Podizanje vinograda. Rezidba vinove loze. Sustavi uzgoja, gnojidba i uzdržavanje tla u vinogradu. Sustavi proizvodnje grožđa. Uzgoj vinskih kultivara. Proizvodnja stolnog grožđa. Berba grožđa.

Cilje predmeta je upoznati studente sa razvojnom politikom Republike Hrvatske, te sa osnovama vanjskotrgovinskog poslovanja s posebnim naglaskom na poljoprivredno prehrambene proizvode.

Cilj predmeta je osposobiti studente za klasificiranje i obračun troškova primjenom različitih metoda za upravljanje troškovima

Ishodi učenja:

 1. Imenovati vrste troškova značajne za upravljanje troškovima u poduzeću
 2. Analizirati odnose prihoda i troškova,
 3. Razlikovati metode obračuna i upravljanja troškovima,
 4. Sastaviti kalkulacije pojedinih linija poljoprivredne proizvodnje
 5. Izračunati pokazatelje uspjeha poljoprivrednog poduzeća
 6. Predložiti suvremene tehnike i metode obračuna troškova

Sadržaj predmeta obuhvaća poznavanje tehničkih i tehnoloških karakteristika tehničkih sustava. Uporaba i održavanje tehničkih sustava, odnosno sredstava za rad, u funkciji optimalnog odvijanja procesa proizvodnje, što zauzima važno mjesto u proizvodnom sustavu svake kompanije. Ciljevi uporabe i održavanja proizvodnih procesa upućuju na široku oblast važnosti održavanja, kao procesa povezanoga s proizvodnjom. Važnost uporabe i održavanja sredstava za rad. procjenjuje se s razvojnog i tehnološkog stanovišta, te ekonomskog i socijalnog motrišta. Sve navedeno sagledati i u funkciji očuvanja raspoloživih resursa u radnoj organizaciji, sukladno obvezujućim standardima.

-    Objasniti i definirati etape istraživanja tržišta.

-    Usporediti metode istraživanja tržišta.

-    Razlučiti i organizirati marketing proces na primjeru tržišta u lovstvu i pčelarstvu

-    Organizirati i povezati MIS (Marketing informacijski sustav)

-    Primijeniti elemente marketing mixa na primjeru tržišta u lovstvu i pčelarstvu

-    Kreirati i organizirati distribuciju proizvoda  

Cilj predmeta je dati neophodno znanje studentima o tržištu i marketingu ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja:

 1. Definirati mjesto tržišta u znanstvenom sustavu i njegova obilježja kao znanstvene discipline
 2. Opisati pojam tržišta, morfologiju i strukturu tržišta
 3. Nabrojati i objasniti tržišne čimbenike
 4. Analizirati i objasniti elemente marketing miksa
 5. Interpretirati mikro i makro okolinu poduzeća
 6. Objasniti promjene u oblicima marketinške propagande ekološke hrane, distribuciji, logistici i tranparentnosti tržišta
 7. Nabrojiti i definirati strategije marketinga po fazama životnog ciklusa ekoloških proizvoda
 8. Odabrati optimalnu strategiju modifikacije/diverzifikacije/diferencijacije ekoloških proizvoda

 

Cilj modula: upoznati studente s tehničko-tehnološkim karakteristikama transportnih sredstava, te uporabom istih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja za modul:

1. Detaljno opisati fizikalno-mehanička svojstva materijala i karakteristike komadne robe koja se transportira u poljoprivredi

2. Opisati princip rada i glavne radne dijelove sredstava vanjskog i unutrašnjeg transporta

3. Izračunati važnije eksploatacijske pokazatelje sredstava vanjskog i unutrašnjeg transporta

4. Provesti racionalnu uporabu integralnog transporta u poljoprivredi

5. Izraditi bazu podataka i optimalizirati broj transportnih sredstava za određenu proizvodnu jedinicu

6. Kreirati modele planiranja i upravljanja transportnim sustavima

7. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja sredstava vanjskog i unutrašnjeg transporta u poljoprivredi

Sadržaj kolegija: Teški metali i ostali elementi u tragovima, ciklus teških metala u antroposferi, porijeklo i antropogeni unos teških metala u ekosustav, bioraspoloživost teških metala, utjecaj gnojidbe i kondicioniranja tla na bioraspoloživost teških metala, transfer teških metala poljoprivrednim biljnim vrstama u prehrambeni lanac, teški metali i kvaliteta hrane biljnog porijekla, strukturna, fiziološka, katalitička i regulacijska uloga teških metala i ostalih elemenata u tragovima u životinja i čovjeka, akumulacija i transfer teških metala animalnim tkivima u prehrambeni lanac.

Cilj kolegija je integrirati spoznaje o teškim metalima i elementima u tragovima s pedološkog, agrokemijskog, fertilizacijskog, ekološkog, fiziološkog i nutritivnog aspekta. Raščlaniti i naglasiti potencijal i učinak poljoprivrede na okoliš i kvalitetu hrane s aspekta esencijalnih i toksičnih teških metala. Polaznike modula pripremiti za interdisciplinarne spoznaje, istraživanja i stručne aktivnosti u  području zaštita okoliša – poljoprivreda – kvaliteta hrane.

Ciljevi predmeta 

Studenti će se upoznati s tehnologijom proizvodnjom mlijeka i mesa goveda. Razmatrat će se utjecaj na količinu i sastav mlijeka, kao i pojedinih komponenti mlijeka, utjecaj na brzinu prirasta junadi i kvalitetu mesa. Studenti će se osposobiti za specijalne problematike uzgoja i držanja goveda.

Očekivani ishodi učenja za predmet 

 1. objasniti ekološku ulogu goveda, upravljati ekološko prihvatljivim obiteljskim gospodarstvom,
 2. primijeniti metode za povećanje proizvodnje mlijeka i mesa u govedarstvu,
 3. objasniti koncept i razlog uzgojnog programa u govedarstvu,
 4. nabrojati svojstva koja se procjenjuju za ukupni selekcijski indeks goveda u Republici Hrvatskoj, te na temelju uzgojnih ocjena predložiti izbor odgovarajućih roditelja za daljnji uzgoj obzirom na smjer proizvodnje,
 5. analizirati laktacijsku krivulju i različite vidove i tehnologije proizvodnje kravljeg mlijeka,  te napraviti korekcije u tehnologiji obzirom na izgled laktacijske krivulje
 6. predložiti optimalna rješenja za održavanje ustrajnosti u proizvodnji mlijeka, te primijeniti najbolje metode za povećanje proizvodnje mlijeka i mesa goveda, prepoznati čimbenike koji utječu na sastav i količinu mlijeka, te predložiti rješenja za unapređenje proizvodnje, 
 7. koristiti mjerni uređaj Lacto-Corder u svrhu praćenja tehnologije mužnje krave, te ispitati zdravlje vimena krava mastitis indikatorom. 

Sadržaj predmeta

Ekološka uloga goveda, upravljanje ekološko prihvatljivim obiteljskim gospodarstvom. Analiza, korekcija i održavanje laktacijske krivulje. Metode za povećanje proizvodnje mlijeka i mesa. Uzgojni programi u govedarstvu. Tijekom izrade seminara proučiti će se radovi objavljeni u referentnim časopisima. Utjecaj na bakteriološku i celularnu kvalitetu mlijeka (tehnički i upravljački aspekti), testiranje tehničke funkcionalnosti strojeva za mužnju uređajem Lacto-Corder, kontrola zdravlja vimena mastitis indikatorom. 

Literatura

Obvezna literatura

 1. Caput, P. (1996): Govedarstvo. Celeber, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Bobić, T., Mijić, P., Gregorić, M., Ivkić, Z., Baban, M. (2013): The influence of ordinal number and stage of lactation on milkability traits in Holstein cows. Mljekarstvo 63 (3), 172–179.
 2. Caput P., Ivanković A., Mioč B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 3. Ivanković A., Ivkić Z., Konjačić M., Stipić I., Kelava N. (2011): Učinak promjene vezanog u slobodni sustav držanja na proizvodnost manjih mliječnih farmi. Zbornik radova 46. hrvatskog i 6. međunarodnog simpozija agronoma, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: 850-853.
 4. Ivkić Z., Špehar M., Bulić V., Mijić P., Ivanković A., Solić D. (2012): Estimation of genetic parameters and environmental effects on somatic cell count in Simmental and Holstein breeds. Mljekarstvo 62: 143-150.
 5. Konjačić M., Kelava N., Ivkić Z., Ivanković A., Prpić Z., Vnučec I., Ramljak J., Mijić P. (2010): Non-nutritional factors of milk urea concentration in Holstein cows from large dairy farms in Croatia. Mljekarstvo 60 (3): 166-174.
 6. Mijić P., Knežević I., Ivanković, A., Domaćinović M. (2004): Qualitative, health and bacteriological aspects of milk at dairy farms in Croatia. Milchwissenschaft 59 (1-2): 67-69.
 7. Mijić P., Knežević I., Domaćinović M., Ivanković A., Ivkić Z. (2005): Relationship between various phases of milk flow at mechanical milking system and the somatic cell count in cow's milk. Journal of Animal and Feed Sciences 14: 483-490. 
 8. Senčić Đ., Antunović Z., Mijić P., Baban M., Puškadija Z. (2011): Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Tijekom predavanja studentima će biti prikazani pčelinji proizvodi kao se dobiju, njihov kemijski sastav i njihova primjena.

Cilj kolegija je usvajanje novih metoda sustava obračuna troškova proizvodnje i poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji

Ishodi učenja:

 1. Klasificirati pojam troškova i prihoda te objasniti računovodstvene podloge ua upravljanje troškovima,
 2. Opisati probleme i načine alokacije općih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji
 3. Identificirati troškove kvalitete i troškove nekvalitete u procesu proizvodnje i poslovanja
 4. Objasniti suvremene metode obračuna troškova: DC, ABC, EVA, BSC, Benchmarking i Kaizen
 5. Izračunati i usporediti financijski rezultat primjenom različitih metoda obračuna troškova

Kolegij sadrži praktičan rad u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj kolegija je istraživanje stvarne proizvodne situacije u poljoprivrednom proizvodnom subjektu, analiza usklađenosti istraživane proizvodnje s okolišnim uvjetima, tehnološkim resursima, ciljevima proizvodnje i tržišnim uvjetima. U okviru kolegija planirano je i izvođenje zaključaka o istraživanoj tehnologiji proizvodnje i predlaganje poboljšanja, javno izlaganje rezultata o analiziranoj proizvodnji pred grupom studenata iz pripadajuće generacije, te odgovaranje na stručna pitanja koordinatora kolegija.

Studenti sudjelovanje u stručnoj praksi i stečene kompetencije evidentiraju u Dnevnik rada.

Ciljevi predmeta:

Studenti stječu znanja o stočarstvu u tropima i suptropima, te proizvodnim aspektima različitih proizvodnih sistema, kako bi bili u stanju shvatiti razlike između tropskih i europskih proizvodnih sustava. Uče o raspoloživim genetskim resursima, njihovom iskorištavanju i proizvodnom potencijalu. Osposobljavaju se za izradu razvojnih stočarskih projekata s tehničkog, organizacijskog i socio-ekonomskog motrišta. Upoznaju se s metodama vrednovanja ekoloških i ekonomskih konzekvenci strategije razvoja stočarstva. 

Očekivani ishodi učenja za predmet 

 1. opisati značaj različitih vrsta stoke u farmskom sistemu zemalja u razvoju, te nabrojati i protumačiti važnost pojedinih stočarskih proizvoda u tropskim i suptropskim krajevima,
 2. objasniti socijalnu i kulturalnu funkciju stočarske proizvodnje u tropskim i suptropskim područjima, te prepoznati i opisati vrste stoke važnih za opstanak ljudi u tom području,
 3. preporučiti kvalitetne uzgojne metode za poboljšanje genetskog potencijala stoke u zemljama u razvoju, te razviti postupke izrade projekata za analizu stočarskih proizvodnih potencijala zemalja u razvoju,
 4. ukazati na moguća ograničenja transfera tehnologije,
 5. kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke, 
 6. predložiti uzgojne strategije za povećanje iskorištenja resursa u stočarstvu tropskih i suptropskih krajeva.

Sadržaj predmeta:

Značaj različitih vrsta stoke u farmskom sistemu zemalja u razvoju; proizvodi stočarstva, sporedni produkti, socijalna i kulturalna funkcija, opis različitih proizvodnih sustava i njihova regionalna i okolišna rasprostranjenost; specijalne vrste stoke u tropima, kao i uzgojne metode u zemljama u razvoju. Uvod u metodologiju izrade projekata i analize potencijala i ograničenja transfera tehnologije. Obrada užeg problema po vlastitom izboru kako bi se student potpunije upoznao s određenim znanstvenim problemom u okviru nastavnog programa. Izrada idejnih tehnoloških i razvojnih projekata za pojedina klimatska područja i kategorije stoke i njihov razvoj. Upotreba različitih domaćih životinja i strategija uzgoja za povećanje efikasnosti korištenih resursa.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Knežević, I., Mijić, P., Antunović, Z., Baban, M. (2009): Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Legel. S. (1989): Nutztiere der Tropen und Subtropen. Band 1: Rinder. SHirzel Verlag, Leipzig.
 2. Pagot, J. (1992): Animal Production in the Tropics and Subtropics. The Macmillan Press Ltd.
 3. Payne, W. J. A., Hodges, J. (1997): Tropical Cattle, origins, breeds and breeding policies. Blackwell Science, Ltd.
 4. Payne, W. J. A., Wilson, R. T. (1999.): An Introduction to Animal Husbandry in  the Tropics. Blackwell Science, Ltd.

Cilj je upoznati studente s pedogenetskim činiteljima i njihovim utjecajem na procese unutar pedosfere. Detaljno upoznavanje s hrvatskom klasifikacijom, osnovama FAO/UNESCO klasifikacije tala i pogodnostima tala Hrvatske za obradu.

Sadržaj kolegija - Pedogeneza tla objašnjena kroz utjecaj matičnog supstrata, klime, organizama, reljefa i vremena na procese nastanka tla, morfološka obilježja, te svojstva dijagnostičkih horizonata. Sistematika tala Hrvatske: upoznavanje studenata s principima hrvatske klasifikacije tala, detaljna analiza odjela automorfnih, hidromorfnih, halomorfnih i subakvalnih tala. Upoznavanje studenata sa Svjetskom referentnom bazom tala (WRB) kroz osnove klasifikacije, dijagnostičke horizonte i dijagnostička svojstva te usporedba sa sistematskim jedinicama tala Hrvatske. 

Cilj predmeta je upoznati polaznike diplomskog studija sa sistematikom gljiva te simptomima, biologijom, ekologijom i mjerama suzbijanja važnih uzročnika bolesti povrća i cvijeća.

Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s konceptom biološke raznolikosti, značenjem animalne genetske raznolikosti u svjetlu globalne i nacionalne strategije, s posebnim osvrtom na stanje i metode zaštite ugroženih pasmina i vrsta domaćih životinja.

Sadržaj predmeta
Osvrt na povijest strategije očuvanja biološke raznolikosti uključujući i genetsku raznolikost u domaćih životinja. Postavljanje osnovnih kriterija u ocjenjivanju genetske raznolikosti. Kriteriji za ocjenjivanje stupnja ugroženosti populacija domaćih životinja. Načini zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i vrsta (in situ i ex situ modeli). Molekularni pristup u proučavanju genetske strukture autohtonih pasmina i vrsta. Autohtone pasmine i vrste u Hrvatskoj. Upoznavanje s glavnim fenotipskim obilježjima naših autohtonih pasmina, njihovom efektivnom veličinom, stupnjem ugroženosti te metodama zaštite. Prezentacija i rasprava o seminarskim radovima s temama po izboru studenta.

Cilj kolegija: upoznavanje studenata s novijim uzgojnim i selekcijskim postupcima u proizvodnji mesa, mlijeka, vune i dlake s obzirom na specifičnost ovčarske i kozarske proizvodnje. Osposobiti polaznike u pravcu provođenja novijih uzgojno-tehnoloških postupaka u ovčarstvu i kozarstvu.

Nakon uspješno završenog kolegija student je osposobljen: definirati metode uzgoja i nasljeđivanja ovaca i koza; objasniti rasplođivanje ovaca i koza te opisati metode detekcije estrusa ovaca i koza; definirati čimbenike proizvodnosti i kvalitete ovčjeg i kozjeg mlijeka, mesa, vune ili dlake te objasniti klaoničku obradu i klasifikaciju ovčjih i kozjih trupova; objasniti specifičnosti hranidbe različitih kategorija ovaca i koza i izračunati njihove optimalne hranidbene potrebe te samostalno izbalansirati obroke ovaca i koza različitih dobnih kategorija; izračunati opterećenje pašnjaka i organizirati njihovo kvalitetno korištenje; objasniti metabolički status i smještaj ovaca i koza; objasniti selekcjju ovaca i koza, analizirati uzgojne programe u ovčarstvu i kozarstvu te opisati ekološku ovčarsku i kozarsku proizvodnju; komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz ovčarstva i kozarstva.

Cilje predmeta je osposobiti studente za pravilan izbor i korištenje sredstava mehanizacije te drugih čimbenika proizvodnje za racionalno organiziranje radova pri uzgoju pojedinih linija poljoprivredne proizvodnje s ciljem podizanja razine proizvodnosti rada uz ostvarivanje ekonomične i rentabilne proizvodnje

Ishodi učenja:

 1. Opisati pojam organizacije, oblika društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, njihove poslovne funkcije i organizacjsku strukturu
 2. Objasniti podatke o organizaciji zemljišnog posjeda, građevinama, strojevima i opremi, melioracijama i putevima te stoci i nasadima; Analizirati odnos unutar i između pojedinih čimbenika proizvodnje
 3. Izračunati optimalnu razinu intenzivnosti ulaganja na temelju cijena sirovina i gotovih proizvoda
 4. Normirati učinak pokretnih poljskih agregata pri obavljanju radova te planirati utrošak sirovina i pomoćnog materijala potrebnih za izradu tehnološke karte pojedinih linija proizvodnje
 5. Planirati troškove goriva, ulja, amortizacije, održavanja, smještaja, osiguranja, kamata rada ljudi i strojeva te izračunati cijenu koštanja sata rada agregata i cijenu korištenja strojeva po hektaru
 6. Sastaviti informacijski sustav za vođenje evidencija radnih procesa i izradu planske kalkulacije; Predložiti nabavu strojeva i opreme, utvrditi opravdanost investiranja i analizirati poslovanje gospodarstva

Kolegij "Održivo gospodarenje tlom" ima za cilj upoznati studente s ulogom, odlikama i principima održivog gospodarenja poljoprivrednim tlom/zemljištem kroz podizanje produktivnosti i zaštitu tla kao važnog prirodnog resursa te minimalizaciju negativnih utjecaja na okoliš.

Cilj kolegija je uporabom informatičke tehnologije upoznati studente s osnovama matematičkog i kompjutorskog modeliranja, analitičkog aspekta sustava proizvodnje bilja, matematičkim opisom elemenata i poveznica sustava. Studenti će usvajanjem planiranih kompetencija naučiti kako razviti simulacijski model na osnovi svojstava ageoekosustava, posebice tla, fizioloških procesa u biljci i interakcije tla i biljke s posebnim naglaskom na usvajanje hraniva i formiranje prinosa.

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća i cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje. Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u suvremenom uzgoju cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća i cvijeća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te pravilnom tehnologijom uzgoja osigurati dobru kvalitetu ploda povrća i cvijeta

Kratak pregled povijesti fertilizacije, Podjela mineralnih gnojiva, Kvaliteta gnojiva, Sirovine za industrijsku proizvodnju mineralnih gnojiva, tehnološki postupci proizvodnje, pojedinačna, kompleksna i miješana mineralna gnojiva. Pregled razvoja novih gnojiva i kondicionera koji povećavaju efikasnost gnojidbe.

Principi utvrđivanja potreba biljaka u hranivima, bilanciranje hraniva, izračun potreba u makro i mikrohranivima, te melioracijske gnojidbe.

Upoznati studente s principima tehnika za aplikaciju različitih mineralnih gnojiva (krutih, tekućih i plinovitih). Primjena različitih tehnika apliciranja mineralnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji s obzirom na uvjete i specifičnost terena. Utjecaj fizikalnih i kemijskih svojstva gnojiva i kondicionera na povećanje efikasnosti gnojidbe.

Laboratorijske vježbe: Određivanje sadržaja makro elemenata u mineralnim gnojivima. Određivanje sadržaja mikroelemenata u mineralnim gnojivima.  Utvrđivanje gnojidbenih preporuka primjenom naprednih gnojidbenih kalkulatora.

Mikrobiocenozna populacija tla i njihov značaj u gospodarenju tlom i usjevima.

Upoznavanje s aktivnošću i rasprostranjenošću  mikroorganizam te njihovoj neposrednoj i nezamjenjivoj ulozi u životu tla odnosno biljaka.

Mikroorganizmi tla s naglaskom na korisne predstavnike, njihova sistematika, fiziologija i ekologija.Mikrobiološke interakcije. Iskorištavanje PGPM (Plant Growth Promoting Microbes) u poljoprivrednoj proizvodnji.

Cilj predmeta je dati studentima osnovna znanja o teoriji međunarodnih tržišnih odnosa, o politici međunarodne razmjene, vanjskotrgovinskih poslova, strategije te osnovnim međunarodnim integracijama i ekonomskim organizacijama, s posebnim osvrtom na poljoprivredne proizvode.

Ishodi učenja:

 1. Definirati i razlučiti teoriju međunarodne trgovine i svjetskog tržišta
 2. Imenovati i objasniti liberalizam, protekcionizam, carinsku zaštitu, prelevmane i bescarinsku zaštitu, ekonomska neefikasnost uvođenja carina
 3. Znati izračunati opseg i strukturu vanjstrgovinske razmjene, trgovinske i platne bilance, koeficijent koncentracije uvoza/ izvoza, škare cijena, vanjskotrgovinski multiplikator
 4. Usporediti i vrednovati različite ciljeve i motive nastupa na stranom tržištu
 5. Odrediti i objasniti značaj međunarodnih integracija i međunarodnih ekonomskih organizacija
 6. Nabrojati i objasniti osnovna načela funkcioniranja Svjetske trgovinske organizacije
 7. Interpretirati najvažnije elementi kojima se kontrolira domaća poljoprivredna politika unutar zajedničkih okvira WTO sporazuma
 8. Opisati značaj i način funkcioniranja međunarodnih financijskih organizacija

Cilj ovog kolegija je objasniti koncept uzgojnog programa i metoda u selekciji domaćih životinja. Studenti koji upišu ovaj kolegij imat će priliku detaljno analizirati kvantitativna svojstva uz primjenu rodovnika i genomskih informacija te naučiti kako primijeniti suvremene spoznaje i znanja s ciljem oplemenjivanja domaćih životinja i unaprjeđenja uzgojnih programa. Polaganjem kolegija, studenti će biti sposobni kreirati uzgojni program za suvremene pasmine namijenjene intenzivnom uzgoju, te ugrožene ili lokalne pasmine namijenjene ekstenzivnom i održivom uzgoju odnosno njihovom genetskom očuvanju.

Cilj modula je upoznavanje studenata s biologijom, ekologijom i zoogeografijom divljači, načinima lova, lovačkim oružjem i trofejima. Nakon položenog ispita student će moći interpretirati zakonske propise koji pokrivaju područje lovstva; opisati životinjske vrste koje ubrajamo u divljač; objasniti načine lova i organizirati lov; nabrojati i opisati pojedine vrste lovačkoga oružja i streljiva, rukovati oružjem i steći osnovne vještine gađanja iz lovačkog oružja; demonstrirati ocjenjivanje lovačkih trofeja te komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz lovstva.

Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom nasljeđivanja kvantitativnih svojstava, matematičko-statističkim metodama u ocjeni njihove fenotipske, genetske i okolišne varijabilnosti, konceptom heritabiliteta i uzgojne vrijednosti te metodama selekcije na kvantitativna svojstva na temelju fenotipskih i genomskih informacija.

Na modulu Kukci i ostali štetnici povrća i cvijeća studenti će biti upoznati s:

 • biologijom i ekologijom štetnika koji se javljaju na povrću i cvijeću
 • simptomima napada od različitih štetnika na povrću i cvijeću
 • mjerama integrirane zaštite povrća i cvijeća od štetnika
 • posebno će biti obrađene kemijske mjere zaštite bilja koje se primjenjuju na povrću i cvijeću

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama kreiranja i uporabe kompjutorskih sustava odlučivanja. Usvajanjem predviđenih kompetencija studenti će biti sposobni razviti sustave za odlučivanje s aspekta fertilizacije, zaštite bilja i ekonomske učinkovitosti proizvodnje.

Cilj modula je upoznati studente s različitim načinima uzgoja i zaštite divljači; postupkom ocjene kvalitete staništa radi utvrđivanje kapaciteta lovišta za pojedine vrste divljači i uređenjem lovišta. NAkon položenog ispita student će moći rasčlaniti načine gospodarenja lovištima i divljači; procijeniti lovnoproduktivnu površinu, bonitet lovišta i gospodarski kapacitet lovišta; planirati smjernice gospodarenja lovištem za pojednine vrste divljači, procijeniti vrstu, broj i raspored lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u lovištu, procijeniti prehranu i prihranu za divljač u pojedinom lovištu te planirati uzgoj divljači u kontroliranim uvjetima.

 

Cilj modula je upoznati polaznike diplomskog studija sa sistematikom gljiva, fiziološkim promjenama kod bolesnih biljaka, obrambenim mehanizmima, epidemiologijom i osnovama mikotoksikologije.

Cilj kolegija je polaznike studija upoznati s principima i sustavima fertilizacije u uzgoju povrća i cvijeća, s osnovama proizvodnje mineralnih i organskih gnojiva, te svojstvima gnojiva i kondicionera. Svladavanjem predviđenog programa studenti će biti osposobljeni samostalno izračunati potrebnu gnojidbu i kondicioniranje tala, te upoznati osnovne kompjutorske programe koji su u uporabi u RH.

Ciljevi predmeta:

Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja.

Očekivani ishodi učenja za predmet 

 1. objasnit osnovne mehanizme fiziološkog i etološkog ponašanja domaćih životinja,
 2. opisati i prepoznati oblike ponašanja u funkcionalnim procesima,
 3. ukazati na pogreške u postupanju sa životinjama,
 4. poznavati i predvidjeti ponašanje domaćih životinja tijekom hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije,
 5. prepoznati moguće poremećaje u ponašanju domaćih životinja,
 6. preporučiti minimalne uvjete za ispunjavanje mjera dobrobiti domaćih životinja, 
 7. iz proučenog seminarskog rada kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke.

Sadržaj predmeta:

Fiziološki i etološki mehanizmi ponašanja domaćih životinja, opis tipova ponašanja u funkcionalnim procesima, sposobnost učenja i prilagodbe za realizaciju tipova ponašanja, greške u postupanju sa životinjama, primjena farmaceutskih sredstava u ponašanju životinja. Ponašanje goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi, kunića, pasa i mačaka kod hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije. Orijentacija u prostoru i vremenu, formiranje rang redoslijeda, dobrobit životinja, transport životinja. Tijekom izrade seminara proučiti će se radovi objavljeni u referentnim časopisima. U izvođenju vježbi koristit će se praktična demonstracija i prikazivanje filma. 

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Fraser, A. F., Broom, D. M. (1998): Farm animal behaviour and welfare. Third edition. CAB International,Oxon, New York.
 2. Pavičić, Ž. (2006): Opća etologija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Vučinić, M. (2006): Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Veterinarska komora Srbije, Beograd.

Preporučena literatura:

 1. Hulsen, J. (2007): Cow Signals. Roothbont, Natherlands.
 2. Knierim, U. (2002): Grundsätzliche ethologische Überlegungen zur Beurteilung der Tiergerechtheit bei Nutztieren. Dtsch. tierärztl. Wschr. 109, 261-266. 
 3. Sambrus, H. H. (1978): Nutztierethologie. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.

Kolegij "Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi" ima za cilj upoznati polaznike kolegija s ekosustavima u bilinogojstvu i stočarstvu, njihovim utjecajem na okoliš, proizvodnim ograničenjima i ekonomskim potencijalima i učincima. Izradom interdisciplinarnog projekta  polaznici će biti osposobljeni izraditi ekonomsku analizu i tehnološki proizvodni projekt ekološkog gospodarstva

Cilj modula je stjecanje teorijskih znanja iz područja poslovnih financija s primjenom naučenih principa i metodologije u praksi. Po završetku studenti su spremni:

 1. Odabrati tehnologiju i strukturu proizvodnje na gospodarstvu specijaliziranom u pčelarstvu.
 2. Odabrati tehnologiju i strukturu proizvodnje na gospodarstvu specijaliziranom u lovstvu
 3. Izračunati tehnološke i financijske pokazatelje uspješnosti za odabrane vrste proizvodnje i usluga
 4. Odabrati organizacijsku i pravnu formu poslovanja i odrediti odnos prema PDV sustavu
 5. Poboljšati agregati financijski rezultat zadanog gospodarstva specijaliziranog na proizvodnju ili usluge u lovstvu ili pčelarstvu
 6. Planirati i realizirati investicije u lovstvu i pčelarstvu

Cilj kolegija je obučiti studente pravilnom ustrojavanju i održavanju povoljnih odnosa između čimbenika namijenjenih proizvodnji voća, grožđa i vina, racionalnom obavljanju procesa rada te uspješnom vođenju radnih procesa s ciljem ostvarivanja ekonomične i rentabilne proizvodnje

Ishodi učenja:

 1. Definirati oblik poljoprivrednog gospodarstva i analizirati teoriju proizvodnje
 2. Izračunati optimalnu razinu intenzivnosti ulaganja u skladu s razinom cijena na tržištu
 3. Normirati učinak rada ljudi strojeva pri obavljanju radova u voćnjaku i vinogradu
 4. Imenovati i objasniti troškove sredstava za rad, predmeta rada, rada ljudi te amortizacije i kamata
 5. Prikazati kretanje stalnih, promjenjivih i ukupnih troškova
 6. Sastaviti kalkulaciju cijene koštanja i analizirati produktivnost rada, ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje
 7. Razlučiti strukturu tržišta poljoprivrednih proizvoda i tržišne čimbenike
 8. Imenovati i analizirati sve McCarty-eve elemente marketing miksa
 9. Definirati glavne elemente komunikacijskog marketing miksa pri proizvodnji voća, grožđa i vina

Cilj predmeta je dati studentima potrebna znanja o organizaciji, troškovima, tržištu i marketingu pri proizvodnje povrća i cvijeća.

Ishodi učenja:

 1. Definirati i analizirati teoriju proizvodnje
 2. Imenovati i objasniti vrste troškova proizvodnje
 3. Interpretirati kalkulaciju cijene koštanja
 4. Izračunati učinak ljudi i strojeva pri obavljanju radova, isplanirati sirovine, znati izraditi proizvodne karte
 5. Planirati troškove te proračunati kalkulaciju proizvodnje
 6. Analizirati ekonomske pokazatelje uspjeha proizvodnje i poslovanja
 7. Razlučiti strukturu tržišta poljoprivrednih proizvoda i tržišne čimbenike
 8. Imenovati analizirati sve McCarty-eve elemente marketing miksa
 9. Definirati glavne elemente komunikacijskog marketing miksa u povrćarstvu i cvjećarstvu

Povijest i smjerovi ekološke proizvodnje te specifičnosti eko-proizvodnje u odnosu na konvencionalnu. Agrotehnički biokompleks, osnovna i dopunska obrada tla, gnojidba organskim i dopuštenim mineralnim gnojivima, kompostiranje, zelena gnojidba, uzgoj leguminoza, kalcizacija, plodored, eko-vrt. Specifičnosti stočarske eko-proizvodnje u odnosu na konvencionalnu. Hranidba domaćih životinja, način držanja i liječenja domaćih životinja – dozvoljena sredstva i postupci. Krmna osnova i ispaša; transport, klanje, prerada. Osnovni eko-specifični postupci u vinogradarstvu i voćarstvu (izbor plemki, podloga, način uzgoja, gnojidba, obrada tla, zaštita, dozvoljena kemijska sredstva). Specifičnosti u postupcima čuvanja, transporta i preradi proizvoda. Uzgoj ljekovitog i začinskog bilja u eko-proizvodnji. Agroekološki, organizacijski i socio-ekonomski aspekti preusmjerenja na eko-proizvodnju. Upoznavanje s pitanjima kvalitete eko-proizvodnje. Ekonomski učinci ekološke proizvodnje (troškovi, profit, zapošljavanje). Učinak eko-proizvodnje u zaštiti okoliša i kreiranju krajobraza. Upoznavanje s zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj.

Simptomatologija, biologija, ekologija i determinacija najvažnijih uzročnika bolesti strnih žita, kukuruza, industrijskog i krmnog bilja. Uzgoj patogena u laboratorijskim uvjetima i proučavanje morfoloških, kulturalnih i biometrijskih karakteristika. Integrirana zaštita ratarskih kultura od uzročnika bolesti. Studentima će se preporučiti naslovi seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima potrebnim za njihovo pisanje prema znanstvenom interesu polaznika.

Planiranje i osmišljavanje optimalnih proizvodnih sustava svinjogojske proizvodnje. Identificiranje selekcijskih postupaka neophodnih za uspješnu realizaciju proizvodnih sustava. Prepoznavanje bioetičkih komponenata u unapređenju specifičnog proizvodnog sustava. Prepoznavanje genetskih čimbenike koji utječu na uspješnost proizvodnje svinja i svinjskog mesa. Osmišljavanje alternativnih proizvodnih sustava u svinjogojstvu, sukladnih kriterijima dobrobiti i zdravlja svinja, te zaštite okoliša. Osmišljavanje adekvatne tržišne strategije kao preduvjet ekonomične i profitabilne svinjogojske proizvodnje. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz područja svinjogojske proizvodnje.

Ciljevi kolegija su upoznati studente s metodama osiguranja kakvoće u proizvodnji i preradi animalnih proizvoda te s primjenom suvremenih tehnoloških i molekularnih spoznaja s ciljem poboljšavanja kakvoće animalnih proizvoda.

Kolegij se bavi kakvoćom i njezinim najvažnijim svojstvima, sljedivošću, patvorenjem i dokazivanjem patvorenja te sustavima kontrole i samokontrole u proizvodnji namirnica animalnog podrijetla.

Kolegij "Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje" za cilj ima upoznati studente s izabranom građom nastavnog materijala koja predstavlja nadgradnju znanja usvojenih na preddiplomskom studiju, a koja su prvenstveno obrađena na modulu "Osnove bilinogojstva". Teme obrađene ovim kolegijem uvjetno se mogu podijeliti na pet osnovnih, a to su: A) Obrada tla (melioracijska obrada tla, uređenje zemljišta u ravnicama i nagnutim terenima (korekture reljefa), popravke fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla, reducirana obrada tla, konzervacijska obrada tla i sustavi u svijetu i Europi); B) Gnojidba (gospodarenje/ekonomija humusom, postupci sa žetvenim ostacima, zelena gnojidba, kalcizacija, gnojidba organskim i mineralnim gnojivima, kondicioniranje); C) Način korištenja tla (sustavi gospodarenja tlom, sustavi biljne proizvodnje – plodored, slobodna plodosmjena, monoprodukcija, združeni usjevi); D) Biljna reprodukcija (agrotehnika/načini sjetve i sadnje usjeva, tretiranje sjemena za sjetvu, određivanje kvalitete sjemenskog materijala, osvrt na propise u prometu sjemena); E) Praktični aspekti agrotehnike i sustava biljne proizvodnje (laboratorijske vježbe vezane za obradu tla, agrikulturnu mehaniku, gnojidbu tla, proračuni za gnojidbu kultura, kvaliteta sjemena, norme sjetve, terenske vježbe iz obrade, sjetve i plodoreda).